Algemene voorwaarden

Download in PDF

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden GMMCK.SHOP

Algemene voorwaarden van GMMCK.SHOP (verder te noemen GMMCK), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 67399886.

 

Begripsomschrijving

 • GMMCK: eenmanszaak gericht op communicatie en commerciële dienstverlening, gevestigd aan de Linie 22 te Gorinchem.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met GMMCK voor de levering van producten en/of het uitvoeren van diensten.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijke, mondelinge als elektronische, die tot stand komt tussen opdrachtgever en GMMCK. Hieronder vallen ook wijziging en/of aanvullingen, evenals alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering.
 • Voorstel: een aan de opdrachtgever gedane offerte tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Algemeen

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en GMMCK gesloten overeenkomsten.
 • Door een overeenkomst aan te gaan met GMMCK doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door GMMCK gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 • GMMCK verplicht zich tot het leveren van goede producten, in overeenstemming met de geldende professionele normen.
 • Indien er onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient er uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 • GMMCK kan niet aan haar voorstellen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel of de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Op een overeenkomst tussen de opdrachtgever en GMMCK is het Nederlandse recht van toepassing.

Voorstellen
Het uitbrengen van een al dan niet met voorstel aangeduide prijsopgave, verplicht GMMCK niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Ieder voorstel is steeds vrijblijvend en kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen kunnen niet worden uitgesloten. Een voorstel wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. GMMCK heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Totstandkoming overeenkomst
Een opdracht komt tot stand door middel van een aanvraagformulier van een product of dienst, dan wel een door de opdrachtgever ondertekend voorstel dat elektronisch of eventueel per post door de opdrachtgever wordt verstuurd en door GMMCK wordt aanvaard. Bij elektronische verzending is een handtekening van de opdrachtgever niet noodzakelijk om tot een juridisch bindende overeenkomst te komen. Een opdracht kan door opdrachtgever schriftelijk dan wel telefonisch worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen en de daarbij behorende referentie dient te vermelden.

Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens GMMCK door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door GMMCK en opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

In geval de opdrachtgever naar oordeel van GMMCK niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is GMMCK gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan GMMCK krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht, ontvangt de opdrachtgever een separaat voorstel. Zonder aanvullend voorstel, gelden de oorspronkelijke voorwaarden. Indien de opdracht, als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is GMMCK niet verplicht tot levering. GMMCK heeft echter wel recht op betaling voor reeds geleverde producten/verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, voordat GMMCK met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Eventueel ontstane schade dient door opdrachtgever aan GMMCK te worden vergoed. Onder deze schade vallen de door GMMCK geleden verliezen en gederfde winst, maar in elk geval de kosten die een eventuele toeleverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Onverminderd alle rechten staat het GMMCK vrij een overeenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst niet nakomt. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. GMMCK is wel gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verklaart hierbij daartoe toestemming te verlenen.

GMMCK zal bij overdracht van haar verplichtingen de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij GMMCK de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is GMMCK gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende, overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

Tarieven
Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs die GMMCK voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Alle door GMMCK gedane prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Prijzen van GMMCK zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft GMMCK het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. De door GMMCK vermelde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. GMMCK is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

 Prijswijzigingen
GMMCK is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen, na het sluiten van de overeenkomst: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Stijging van verzendkosten, lonen,  werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

GMMCK is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. GMMCK zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Levering
De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn in Dokkum hebben verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Betalingstermijn
Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige, krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door GMMCK is vereist. GMMCK is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk en proeven. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van GMMCK zekerheid te stellen voor de voldoening van de, krachtens de overeenkomst aan GMMCK te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat GMMCK daarop zonder moeite verhaal kan halen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van GMMCK tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. GMMCK is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag in de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,00.

Eigendomsvoorbehoud
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse van onze leverancier. GMMCK is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de, krachtens de overeenkomst, door GMMCK te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van GMMCK ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. Iedere levering van zaken door GMMCK aan de opdrachtgever, geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van GMMCK door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. GMMCK is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Termijn van levering
Een door GMMCK opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. GMMCK is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. De binding van GMMCK aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst. GMMCK is niet genoodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door GMMCK gehouden, al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door GMMCK mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen en soortgelijke redenen. Bij niet-naleving door de opdrachtgever is de uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door GMMCK nodig is. GMMCK is volgens haar, krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal GMMCK de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Inspectie bij aflevering
GMMCK doet er alles aan om haar kwaliteit te waarborgen. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te contoleren of GMMCK de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden GMMCK er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient de controle en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering. GMMCK is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven de controle of de kennisgeving tijdig te doen. Indien de termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop de controle respectievelijk het in kennis stellen van GMMCK voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

GMMCK geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk tien dagen na de dagtekening of uiterlijk acht dagen na ontvangst van een factuur van GMMCK schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Inhoud en wijziging
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart worden geoffreerd. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door GMMCK niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Zet-, druk- of andere proeven
De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek van GMMCK, ontvangen tekst, zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan GMMCK terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat GMMCK de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. GMMCK is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Afwijkingen
Tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn. Meer of minder geleverde aantallen worden in rekening gebracht respectievelijk verrekend. Afwijkingen in de door GMMCK gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Auteursrechten
De opdrachtgever garandeert GMMCK, dat door de nakoming van de overeenkomst, en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart GMMCK zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Eigendom productiemiddelen etc.
Alle door GMMCK vervaardigde zaken zoals: teksten, productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van GMMCK, ook als deze als aparte post in het voorstel of op de factuur zijn vermeld. GMMCK is niet gehouden genoemde zaken aan de opdrachtgever af te geven. GMMCK is niet gehouden bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien GMMCK en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door GMMCK zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat GMMCK instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GMMCK onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GMMCK kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook problemen bij toeleveranciers van GMMCK of transport en/of transmissiefaciliteiten gerekend.Geen der partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van GMMCK in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als GMMCK het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

Tekortkomingen van GMMCK in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan GMMCK toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding.

Indien er sprake is van overmacht, dient GMMCK de opdrachtgever hiervan vroegtijdig op de hoogte te brengen. De opdrachtgever heeft in dit geval, gedurende acht dagen, het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren. Het uitgevoerde gedeelte van de opdracht dient aan GMMCK te worden vergoed.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van GMMCK is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Het maximale bedrag mag de overeengekomen prijs niet overschrijden. GMMCK is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. GMMCK is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. Indien GMMCK terzake van enige schade, waarvoor zij, krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en aan GMMCK alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen. De opdrachtgever vrijwaart GMMCK uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

Garantie
GMMCK staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of de door haar verleende diensten, een en ander met in acht name van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. GMMCK verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte folie garantie gedurende drie jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de door GMMCK geleverde en verwerkte folie wordt slechts gegeven indien en voor zover de fabrikant/leverancier van de folie garantie verstrekt. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken folie.

Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de folie voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden. Indien het herstel of de vervanging van de folie door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent GMMCK geen garantieaanspraken. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt GMMCK als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Geschillen
Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is. In geval van een geschil, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Indien blijkt, dat een geschil naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en GMMCK, dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, niet is op te lossen met behulp van bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regels van het recht gebonden te zijn.

Conversie
Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het/de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.

Voorwaarden
Bij uw initiële opdracht ontvangt u onze algemene voorwaarden. Een actuele versie vindt u te allen tijde op: www.gmmck.shop GMMCK.SHOP is een zusterbedrijf van GMMCK Communicatieadvies, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 67399886 | Ons BTW-nummer is: NL00229421B78 | Onze bankrekening is: NL56RABO0126670668 | De BIC-code is: RABOBL2U

Maatwerk oplossingen nodig voor jouw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Sluiten
Sluiten
Inloggen
Sluiten
Winkelmandje (0)

Cart is empty Geen producten in het winkelmandje.